Projekt för Eldsjälar Föreningar Kulturarbetare Forskning Internationalisering

Inledning

Svenska stiftelser får enligt lag bara stödja aktiviteter för vissa specifika ändamål. Aktiviteterna kan utföras av enskilda personer, grupper, föreningar, organisationer, kommuner eller företag. Det är lättare att få pengar om det är en ideell verksamhet som ansöker. Med ideell verksamhet menas att du har en ideell förening registrerad på www.verksamt.se

Godkända ändamål att ansöka pengar till är verksamheter inom följande områden:

  • Vård och hjälp​​ till sjuka, funktionshindrade​, ekonomiskt behövande, marginaliserade och äldre - i Sverige och i mindre omfattning utlandet​.
  • Stöd till barn och ungdom för deras fostran​ (t. ex genom idrott och kultur).
  • ​Undervisning i skolor​ och annan utbildningsverksamhet för barn och ungdom (5–29 år).
  • Kultur (allmän kultur, kulturhistoria, musik, teater, dans, konst).
  • Miljö och miljöfrämjande verksamheter som opinionsbildning.
  • Vetenskaplig forskning, bör vara knutet till ett universitet eller forskningsinstitution, inte t. ex släktforskning.
  • Allmänt främjande av näringslivet, dvs inte enskilda företag.
  • ​Ändamål​ som religion, försvar, hembygdsvård, sjöfart, djurvård mm.

​Om du driver ett företag med en affärsidé som passar in på något av ovanstående eller liknande exempel så bör du kunna söka ​fondmedel, annars inte. Det ska stå i företagets bolagsordning (stadgar), registrerade hos bolagsverket, att syftet med företaget är något eller några av de uppräknande ändamålen.

Det går alltså inte att söka för att öppna t.ex. en skönhetssalong, en affär eller en konsultverksamhet om inte verksamheten har till syfte (affärsidé, marknad) att främja något av ovanstående punkter.

Du kan ansöka för ett mindre, personligt projekt, t ex en konstutställning eller för en samhällsinsats som engagerar dig.

Är du medlem i en förening kan du i samarbete med föreningen söka medel för ditt projekt. Säg att du gör arbetet och ordnar finansieringen bara dom står med sitt namn. De får äran och ditt projekt får pengarna. Representerar du en juridisk person (förening eller organisation), t ex patient-, invandrar-, idrotts-, kulturföreningar så kan du ansöka. Om ingen förening passar - starta en egen ideell förening, det är inte svårt.

Ansökningar om anslag till organisationer och föreningar blir omfattande och inkluderar många bilagor.

Inled ansökan med ett försättsblad med en kort presentation, högst 1½ A4. Se exempel under fliken Exempelbrev. Följande stödord kan vara till hjälp:

Problemformulering.

Vad är det för utmaning ni vill lösa, det vill säga uppdraget.

BILAGOR

Sedan kommer en mer utförlig projektbeskrivning med bilagor, flera eller till och med många A4. Några nyckelord som kan vara till hjälp:

Skriv gärna ett försättsblad med innehållsförteckning över alla bilagor som hör till ansökan. Det ger ett seriöst intryck och överskådlighet.
Beskriv projektet/organisationen/föreningen och dess historia, struktur, verksamhetsberättelse, stadgar, bokslut, funktioner, medlemmar, tidigare projekt. Här ska ni visa varför just ni har förutsättningar att lyckas med ovannämnda projekt genom att visa på erfarenhet och kunskap. Om ansökan gäller en helt ny idé kanske ni behöver förklara hur ni kan veta att era metoder kommer att ge de resultat ni förväntar er. För att det ska verka meningsfullt att stödja ert projekt ska ni visa att det verkligen innebär en lösning på problemet.
Projektledaren, som bär det övergripande ansvaret, bör presenteras speciellt. En kompetent projektledare med erfarenhet inger förtroende. Lägg in bild(er) alt länka till video. Berätta hur många som är involverade samt vilka kvalifikationer och arbetsuppgifter de har. Nämn vilka som är avlönade och hur stor arbetsinsatsen är. Att nämna volontärernas del (om sådana finns) visar hur kostnadseffektivt projektet är.
Bifoga rekommendationer från en samarbetspartner eller någon som känner till och uppskattar ert arbete. Ju högre position eller kändare person/organisation, desto bättre. En välkänd samarbetspartner legitimerar ert projekt och är ofta en dörröppnare till många fonder.

Redovisa steg för steg hur projektet ska genomföras så att det framgår att allt är väl genomtänkt.

Exempel: Tre före detta stökiga ungdomar producerar tillsammans med projektledaren en arbetsbok som innehåller ungdomarnas historia, dokumentation om våldets orsaker, konsekvenser och vad man kan göra för att förebygga det. Arbetsboken används sedan för att uppmuntra till samtal och ativiteter på en föreläsningsturné i grundskolan.

Er idé bör vara något som andra kan använda som mall för egna initiativ, så får projektet en större allmännytta.
Redovisa varje steg i rätt tidsordning. Det skapar en känsla av realitet och visar att projektet är genomförbart.
Bifoga bakgrundsinformation och bevis som talar för att projektet behövs. Var så specifik som möjligt.
Bifoga även stadgar, bokslut och verksamhetsberättelse för de senaste två åren. Uppgift om medlemsantal mm.

Budgeten ser olika ut beroende på omfattningen av projektet. Ni kan till exempel välja att nämna de största utgiftsposterna utan att gå in på detaljer. Eller så kan ni välja att redovisa alla delposter som arbetstid, timarvode, vad som ingår i materialkostnader osv.

Intäkter

Statsbidrag X kr
Kommunalt bidrag X kr
Bidrag från Stiftelsen NN X kr
Resebidrag från skolor X kr
Egen insats X kr
Summa intäkter X kr

 

Kostnader

Projektanställd handledare X kr
Resekostnader X kr
Kostnader för boende & mat X kr
Timarvode för föreläsarna X kr
Materialkostnader X kr
Tryckkostnader X kr
Summa intäkter X kr
Får ni bidrag från andra givare berätta då om detta. Det legitimerar er verksamhet för fler donationer.
Att inkludera utvärderingsdelen redan från början visar att ni tar projektet seriöst och ämnar följa upp det för att se hur väl ni lyckats. Man kan utvärdera en färdig produkt eller analysera själva processen. Det ni ska visa är vilka frågor ni kommer att ställa er efteråt, hur ni ska samla informationen och hur ni tänker redovisa den.
I sammanfattningen har ni möjlighet att påminna om varför ni vill genomföra projektet och vad ni vill åstadkomma. Här kan ni visa att ni tänkt ett steg längre, att ni ser bortom projektet och har en plan för vad som ska hända sedan, och visa hur projektet kan leva vidare om det är avsikten.