Integritetspolicy

Vad är personuppgifter?

När du kommer i kontakt med Stöd och Stipendier i Saltsjöbaden SOS AB (hädanefter kallat ”Stöd & Stipendier”) kan du komma att delge information om dig själv, dina familjemedlemmar och din organisation. All information du lämnar till oss kommer inte att utgöra sådan information som omfattas av dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), men de uppgifter som gör det, behandlar vi i enlighet med både förordningen och vad som av övrigt följer av lag.

Uppgifter du lämnar till oss när du beställer våra tjänster, kontaktar oss via hemsidan, per e-post eller telefon kan vara sådana som exempelvis:

– Information om dig som person (namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer) – Kontaktuppgifter till din organisation (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adresser, DNS) – Betalningsinformation (fakturaadress, referensperson eller annan faktureringsinformation)

Hur behandlar Stöd & Stipendier personuppgifter om dig, dina familjemedlemmar eller din organisation (förening)?

Stöd & Stipendier kommer att begära information om dig som är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi på ett bra sätt ska kunna utföra det uppdrag som du har anlitat oss för. Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser vi har, exempelvis i fråga om bokföringslagens krav, och utefter samtycke eller en intresseavvägning; sådana uppgifter som behövs för att du ska kunna göra eventuella reklamationer gällande mot oss, eller för att vi ska kunna återkoppla till dig om nyheter avseende våra tjänster och vårt tjänsteutbud.

Stöd & Stipendier ska säkerställa att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt gällande dataskyddsregler, men du som kund ansvarar för att du endast tillhandahåller Stöd & Stipendier sådana personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. Om en del av den tjänst du beställer av Stöd & Stipendier medför att du överlämnar personuppgifter till oss, ansvarar du för att du har rätt att överlåta personuppgifterna och uppdraget att behandla personuppgifterna till Stöd & Stipendier.

Det framgår av Stöd & Stipendiers allmänna avtalsvillkor att du som kund är ansvarig för att du har säkerställt att behandlingen av en personuppgift är laglig innan du ger Stöd & Stipendier i uppdrag att behandla den.

Du är aldrig tvungen att lämna personuppgifter till Stöd & Stipendier. I vissa fall är dock uppgifterna nödvändiga för att fullgöra ett avtal, eller så kommer frånvaron av uppgifter att påverka resultatet av den tjänst du givit Stöd & Stipendier i uppdrag att utföra. I de fallen kommer Stöd & Stipendiers personal att informera dig om detta i samband med att du uttrycker en önskan om att inte lämna begärda uppgifter. Du behöver tex. Inte uppge dina barns, andra familjemedlemmars eller vänners namn. Du kan använda pseudonym istället för ditt eller dina familjemedlemmars riktiga namn, men vi behöver riktiga kontaktuppgifter för mobil och e-post för att kunna leverera beställda tjänster eller kommunicera med dig.

Utgivningsbevis

Stöd & Stipendier publicerar en databas på nätet kallad GlobalGrant.com Vi innehar ett Utgivningsbevis från Mediemyndigheten för GlobalGrant.com. Vi får med stöd av Utgivningsbeviset, att utan tillstånd eller medgivande från fonderna, hantera, lagra och publicera personuppgifter som kan förekomma i fondernas namn och uppgifter om förvaltare och kontaktpersoner under ansvar av vår Ansvarige utgivare. Samma regler gäller för dina personuppgifter (se nedan för kontaktuppgifter till Ansvarig utgivare) men vi följer GDPRs regler för hanteringen av dina personuppgifter.

Biträden, underleverantörer och myndigheter samt plats för lagring

Stöd & Stipendier kommer att dela personuppgifter om dig till leverantörer eller underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar konsulter anlitade av Stöd & Stipendier för att utföra de avtalade tjänsterna eller deltjänsterna, t.ex. vid sammanställning av skräddarsydd lista, och även sådan överföring av personuppgifter som har sin grund i rent bokföringstekniska åtgärder/faktureringsprogram/revisor med mera.

Stöd & Stipendier lagrar alla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan i vissa situationer komma att behandlas utanför EU/EES av tredje part, till exempel av underleverantör till Stöd & Stipendier. Stöd & Stipendier har dock vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information i dessa fall ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka uppgifter behandlar Stöd & Stipendier om dig och varför?

När du beställer eller utnytjar tjänster, eller tecknar avtal med Stöd & Stipendier, är Stöd & Stipendier personuppgiftsansvariga för följande uppgifter

KATEGORI AV UPPGIFTER

PERSONUPPGIFTER

LAGLIG GRUND GDPR: LAGRINGSTID OCH ÄNDAMÅL

LAGLIG GRUND GDPR: LAGRINGSTID OCH ÄNDAMÅL

Företagsuppgifter / Kunduppgifter

Företag / Förening Org.nr / Namn / Adressuppgifter / Ändamål

Avtalet: Lagras under avtalstiden samt upp till 10 år efter uppdragets avslutande pga den allmänna preskriptionsfristen.

Intresseavvägning: Lagras i ett år i marknadsföringssyfte, samt upp till tio år efter uppdragets avslutande pga. den allmänna preskriptionsfristen.

Faktureringsinformation / Betalningsinformation

Företag / Förening / Namn / Org.nr / Pers.nr / Adressuppgift / Referensperson

Avtal: Lagras under avtalstiden.

Rättslig förpliktelse (bokföringslagen): Lagras så länge som arkiveringsplikt enligt bokföringslagen varar, för närvarande sju år.

Kontaktuppgifter

Namn / Telefonnummer / E-postadress

Avtal: Lagras under avtalstiden.

Intresseavvägning: Lagras i ett år i marknadsföringssyfte, samt upp till tio år efter uppdragets avslutande pga. den allmänna preskriptionsfristen.

När du kontaktar oss via webbformulär, telefon eller e-post behandlar vi följande uppgifter:

KATEGORI AV UPPGIFTER

PERSONUPPGIFTER

LAGLIG GRUND GDPR: LAGRINGSTID OCH ÄNDAMÅL

LAGLIG GRUND GDPR: LAGRINGSTID OCH ÄNDAMÅL

Kontaktuppgifter

Namn / Telefon / E-post

Avtal: Lagras under avtalstiden.

Intresseavvägning: Lagras upp till 10 år efter uppdragets avslutande pga. den allmänna preskriptionsfristen, om meddelandet resulterar i eller har samband med uppdrag.

Kunduppgifter

Företag / Förening / Namn / Personnummer

Avtal: Lagras under avtalstiden.

Intresseavvägning: Lagras upp till 10 år efter uppdragets avslutande pga. den allmänna preskriptionsfristen, om meddelandet resulterar i uppdrag.

Ärendeuppgifter

Fritext; Meddelanden

Avtal: Lagras under uppdragstiden, om meddelandet resulterar i uppdrag.

Intresseavvägning: Lagras upp till 10 år efter uppdragets avslutande pga. den allmänna preskriptionsfristen, om meddelandet resulterar i uppdrag.

När Stöd & Stipendier kontaktar dig med erbjudanden eller nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

KATEGORI AV UPPGIFTER

PERSONUPPGIFTER

LAGLIG GRUND, LAGRINGSTID OCH ÄNDAMÅL

Kontaktuppgifter

Namn / Telefon / E-post

Intresseavvägning: Lagras under 1 år för marknadsföringssyften

 Vad avser intresseavvägning i tabellerna ovan, avser 1 år den tidsperiod som löper från ditt senaste köp eller nyttjande av en eller flera tjänster av Stöd & Stipendier. Stöd & Stipendier kan också samla in information om dig från tredje part i följande syften: Sedvanlig kreditupplysning, inkluderat bolagskopplingar och fastighetsägande, i syfte att bedöma kreditvärdighet inför ingående av avtal samt under pågående avtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och du och/eller dina anställda har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss. Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att bli glömd och få dina personuppgifter raderade, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om lagringen baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten och Mediemyndigheten, om du anser att Stöd & Stipendiers behandling av dina personuppgifter strider mot GDPR eller Utgivningsbevisets regler.

Åldersgräns

Denna webbplats är inte avsedd för barn under 13 år.

Ändringar i denna Dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår Dataskyddspolicy löpande när det behövs för att återspegla kund-feedback och ändringar i våra tjänster. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Stöd & Stipendier använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelanden innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

Vart kan du vända dig med frågor om Stöd & Stipendiers Dataskyddspolicy, vårt integritetsskydd, vårt dataskydd eller om du har invändningar mot Stöd & Stipendiers behandling av dina personuppgifter?

Stöd & Stipendier (556274-9829) är personuppgiftsansvarig och går att nå på följande sätt:
Adress:       Stöd & Stipendier AB, Östra Storgatan 85B, 553 21 Jönköping
Telefon:      08-559 250 70
E-post:        info@globalgrant.com

Dataskyddsombud och
Ansvarig utgivare

Lars Hellman
lars@globalgrant.com