Användarvillkor - Tillgänglighet

Stöd & Stipendier AB - Global Grant äger eller kontrollerar allt på denna webbplats och materialet är skyddat av världsomspännande upphovsrättslag. Du får endast ladda hem innehållet för personligt bruk och inte för affärsmässiga ändamål. Det är inte tillåtet att ändra eller återge innehållet. Innehållet får inte heller kopieras eller användas på något annat sätt.

Stöd & Stipendier AB - Global Grant gör sitt bästa för att få med aktuella och korrekta upplysningar, men anför inte några påståenden, garantier eller försäkringar vad gäller aktuella upplysningars riktighet, aktualitet eller fullständighet. Stöd & Stipendier AB - Global Grant är inte ersättningsskyldiga för finansiella, materiella eller personella skador som uppstår till följd av din tillgång till eller bristande förmåga att få tillgång till denna webbplats, eller till följd av din tillit till eventuella upplysningar som är tillgängliga på denna webbplats.

Stöd & Stipendier AB - Global Grant tillhandahåller eventuellt länkar och hänvisningar till andra webbplatser, men Stöd & Stipendier AB - Global Grant bär inte ansvaret för innehållet på sådana webbplatser och de är inte heller ersättningsskyldiga för material- eller personskador som uppstår på grund av dylikt innehåll. Eventuella länkar till andra webbplatser har uteslutande angivits för att hjälpa användarna av denna webbplats.

De varumärken, servicemärken, varunamn, varudesigner och produkter som nämns på denna webbplats är skyddade internationellt. De ovan nämnda får inte användas utan föregående skriftligt tillstånd från ägarna av denna webbplats, med undantag för identifikation av företagets produkter och serviceutbud.

All personlig information som sänds till och från denna denna webbplats, behandlas, sparas eller arkiveras regleras av Stöd & Stipendier AB - Global Grant integritetspolicy och de svenska och internationella lagar och direktiv som styr och reglerar kommunikation, användning och lagring av personlig information.  Stöd & Stipendier AB - Global Grant har rättighet att använda och kopiera upplysningar som lämnas för att förbättra funktionen, säkerheten och användningen av globalgrant.com till nytta för våra medlemmar, användare och GlobalGrants ägare, inom ramen för de lagar och direktiv som skyddar den personliga inormationen och integriteten. Upplysningar som vi kan komma att använda eller kopiera innefattar avslöjande av personliga uppgifter till tredje part och/eller utveckling, framställning och/eller marknadsföring av varor och tjänster, men endast i de fall där du ger ditt uttryckliga tillstånd till detta.

De utvecklare och marknadsförare som GlobalGrant anlitar är bundna av individuella sekretessavtal. Däremot har Stöd & Stipendier AB - Global Grant inga sekretessavtal med de företag och myndigheter som tillhandahåller Internet, operativsystem, krypteringsalgoritmer, databashanterare och kommunikationsprogram och det företag står som fysisk värd (host) för vår server.

Tillgänglighet för GlobalGrant

Stöd & Stipendier AB - Global Grant står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från GlobalGrant som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två veckor.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till lars@globalgrant.com
  • ring 08-55925070 säkrast 9-12 mån-fre vardagar

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.